งานพัฒนาและใช้สื่อเพื่อการศึกษา
หัวหน้างานพัฒนาและใช้สื่อเพื่อการศึกษา
นายไพรวรรณ์ พุ่มพวง
ทีมงานพัฒนาและใช้สื่อเพื่อการศึกษา
นายธนาทร สุรวัฒนพงศ์