แหล่งข้อมูล ITA2564
แหล่งข้อมูล ITA2564
1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB
2 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.96 KB
3 พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
4 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)พ.ศ. 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69.02 KB
5 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
6 พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2) 2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.5 KB
7 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
8 พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 37.6 KB
9 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 221.21 KB
10 พรบ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 151.98 KB
11 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 119.57 KB
12 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 267.87 KB
13 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2551
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109 KB
14 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 83.36 KB
15 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.02 KB
038-UDOMDARUNEE MODEL
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 117.64 KB
17-1
17-2
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 319.08 KB
17-3
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 116.36 KB
23 ธค
5 ธค
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.77 KB