ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กรณีผู้ปกครองมี พี่-น้อง กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนอุดมดรุณี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.82 MB 48580
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กรณีผู้ปกครองมีฐานะยากจน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 48307
>คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู 48688
แบบบันทึกกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 64.17 KB 48582
>แนวปฏิบัติกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 48374
>หลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 48610
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
>เกียติบัตร MOE SAFETY CENTER 33
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.88 MB 48544
ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู _Logbook Teacher PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.87 MB 48591
https://drive.google.com/file/d/0B6Uv2dv91q53c04tdlRscE5zNFk/view Word Document ขนาดไฟล์ 16.61 KB 48298
ใบเสนอกิจกรรม โรงเรียนอุดมดรุณี ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.75 KB 48573
เป้าหมายความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล Word Document ขนาดไฟล์ 28.73 KB 48290
วิสัยทัศน์ปีงบประมาณ 2561-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 23.89 KB 48481
ประกาศ-ศธ-มาตรฐานการประกันคุณภาพปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 48617
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ตารางการทดคาบเรียน เพื่อจัดกิจกรรมเสริมพิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี แบบต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.93 KB 48232
วารสารนพมาศ
>วารสารนพมาศ ปีที่ 25 ฉบับที่ 39 48271
Logo โรงเรียน
ตรา สพฐ ขนาด 300pixel PNG Image ขนาดไฟล์ 193.3 KB 6
>โลโก้ โรงเรียนพื้นโปร่งใส 14173x11811 pixel 48623
>โลโก้ โรงเรียนพื้นโปร่งใส 500x417 48590
อื่นๆ
เกียรติบัตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 10
เกียรติบัตรอบรมภาษาไทยเพื่อการสื่สาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 5
เกียรติบัตรอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 712.81 KB 5