ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กรณีผู้ปกครองมี พี่-น้อง กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนอุดมดรุณี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.82 MB 48591
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กรณีผู้ปกครองมีฐานะยากจน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 48309
>คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู 48692
แบบบันทึกกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 64.17 KB 48598
>แนวปฏิบัติกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 48380
>หลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 48626
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
>เกียติบัตร MOE SAFETY CENTER 56
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
ยังไม่มีวิทยฐานะ-แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 38.21 KB 11
ครูผู้ช่วย-แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 37.79 KB 6
ครูชำนาญการ-แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 38.38 KB 16
ครูชำนาญการพิเศษ-แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน Word Document ขนาดไฟล์ 38.58 KB 8
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูยังไม่มีวิทยฐานะ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 258.45 KB 13
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูผู้ช่วย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 233.38 KB 11
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 261.71 KB 14
แบบประเมิน เลื่อนเงินเดือน (ครูชำนาญการพิเศษ) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.34 KB 23
ปฏิทินการปฏิบัติงานเลื่อนเงินเดือน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.95 MB 14
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.88 MB 48562
ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู _Logbook Teacher PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.87 MB 48607
https://drive.google.com/file/d/0B6Uv2dv91q53c04tdlRscE5zNFk/view Word Document ขนาดไฟล์ 16.61 KB 48309
ใบเสนอกิจกรรม โรงเรียนอุดมดรุณี ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.75 KB 48579
เป้าหมายความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล Word Document ขนาดไฟล์ 28.73 KB 48294
วิสัยทัศน์ปีงบประมาณ 2561-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 23.89 KB 48494
ประกาศ-ศธ-มาตรฐานการประกันคุณภาพปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 48631
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ตารางการทดคาบเรียน เพื่อจัดกิจกรรมเสริมพิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี แบบต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.93 KB 48253
วารสารนพมาศ
>วารสารนพมาศ ปีที่ 25 ฉบับที่ 39 48287
Logo โรงเรียน
ตรา สพฐ ขนาด 300pixel PNG Image ขนาดไฟล์ 193.3 KB 32
>โลโก้ โรงเรียนพื้นโปร่งใส 14173x11811 pixel 48676
>โลโก้ โรงเรียนพื้นโปร่งใส 500x417 48612
อื่นๆ
เกียรติบัตรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.26 MB 12
เกียรติบัตรอบรมภาษาไทยเพื่อการสื่สาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.3 MB 10
เกียรติบัตรอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 712.81 KB 10