ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
กลุ่มบริหารวิชาการ
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กรณีผู้ปกครองมี พี่-น้อง กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนอุดมดรุณี) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.82 MB 17
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (กรณีผู้ปกครองมีฐานะยากจน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.17 MB 13
คู่มือการปฏิบัติงานข้าราชการครู 27
คู่มือปฏิบัติงานวิชาการ 2562 57
แบบบันทึกกิจกรรม Word Document ขนาดไฟล์ 64.17 KB 55
แนวปฏิบัติกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" 35
หลักสุตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 38
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคคล
(ปก) แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน-เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน-ครั้งที่-2-1-ต.ค.62 Word Document ขนาดไฟล์ 24.18 KB 65
แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน-เพื่อการเลื่อนขั้นเงินเดือน-ครั้งที่-2-1-ต.ค.62 Word Document ขนาดไฟล์ 26.26 KB 110
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.88 MB 38
ระบบการบันทึกประวัติการปฏิบัติงานของข้าราชการครู _Logbook Teacher PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 2.87 MB 38
https://drive.google.com/file/d/0B6Uv2dv91q53c04tdlRscE5zNFk/view Word Document ขนาดไฟล์ 16.61 KB 43
ใบเสนอกิจกรรม โรงเรียนอุดมดรุณี ปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.75 KB 40
แผนงาน โครงการปี 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 24.95 KB 38
เป้าหมายความสำเร็จโรงเรียนมาตรฐานสากล Word Document ขนาดไฟล์ 28.73 KB 38
วิสัยทัศน์ปีงบประมาณ 2561-2563 Word Document ขนาดไฟล์ 23.89 KB 39
ประกาศ-ศธ-มาตรฐานการประกันคุณภาพปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1005.71 KB 40
ประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ตารางการทดคาบเรียน เพื่อจัดกิจกรรมเสริมพิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี แบบต่างๆ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 104.93 KB 16
ตารางการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมระดับภาค หมวดหมู่ภาษาต่างประเทศ 21-22 ธ.ค. ณ โรงเรียนอุดมดรุณี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 288.49 KB 3920
รายชื่อนักเรียน 1/2562
รายชื่อ ม.6 ภาคเรียนที่ 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 174.5 KB 76
รายชื่อ ม.5 ภาคเรียนที่ 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 158.5 KB 104
รายชื่อ ม.4 ภาคเรียนที่ 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 124.5 KB 94
รายชื่อ ม.3 ภาคเรียนที่ 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 579.23 KB 85
รายชื่อ ม.2 ภาคเรียนที่ 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 165 KB 101
รายชื่อ ม.1 ภาคเรียนที่ 1/2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 150 KB 112
วารสารนพมาศ
วารสารนพมาศ ปีที่ 25 ฉบับที่ 39 90