เอกสาร ต่างๆ สำหรับ ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียน
ขั้นตอนการพิมพ์แบบปพ.3 แบบออนไลน์ สำหรับครู (อ่าน 32) 10 มี.ค. 66
เอกสารและปฏิทิน การเลื่อนเงินเดือน ปี 2566 (อ่าน 56) 25 ก.พ. 66
แจ้งปรับรูปแบบการเรียนการสอน (อ่าน 123) 18 ม.ค. 66
ขั้นตอนการลงทะเบียนรับเกียรติบัตรโรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (อ่าน 159) 18 ม.ค. 66
กำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพของสถานศึกษา 2565 (อ่าน 536) 27 ธ.ค. 65
ตารางสอบ และตารางการใช้ห้องสอบกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 273) 26 ธ.ค. 65
เกียรติบัตรโรงเรียน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศดีเยี่ยม โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) (อ่าน 345) 26 พ.ย. 65
เกียรติบัตรโรงเรียน รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) (อ่าน 248) 26 พ.ย. 65
คำสั่ง-การมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ราชการตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนอุดมดรุณี ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 206) 25 พ.ย. 65
การประเมิน วPA โรงเรียนอุดมดรุณี ปีงบประมาณ 2566 (โดยกลุ่มบริหารบุคคล) (อ่าน 511) 11 พ.ย. 65
รายชื่อนักเรียนได้รับการยกเว้นการเก็บเงินระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 222) 11 พ.ย. 65
การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2565 (อ่าน 1476) 09 พ.ย. 65
แบบเสนอโครงการ-ปีงบประมาณ-2565 (อ่าน 509) 18 ก.ย. 65
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 907) 16 ก.ย. 65
คำสั่งการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (อ่าน 716) 16 ก.ย. 65
เอกสารสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2565-30 กันยายน 2565) (อ่าน 92) 09 ก.ย. 65
ประกาศค่าเป้าหมายงานประกัน 65 (อ่าน 420) 11 ส.ค. 65
เอกสารประกอบการประชุมครู วPA (22 มกราคม 2565) (อ่าน 3911) 20 ม.ค. 65
ตารางทดเวลาเรียน เพื่อกิจกรรมพิเศษ โรงเรียนอุดมดรุณี (อ่าน 4552) 01 พ.ย. 64
โครงการห้องเรียนสีเขียว (อ่าน 4640) 02 ก.ย. 64
คำสั่งทั้งหมดในโรงเรียนอุดมดรุณี (อ่าน 4410) 29 ส.ค. 64
คู่มือการใช้งานระบบแก้ไขข้อมูล และผลงานครูและบุคลากร โรงเรียนอุดมดรุณี ปี 2564 (อ่าน 4389) 09 เม.ย. 64
ตารางลดเวลาเรียน 2/2563 (อ่าน 8222) 15 ธ.ค. 63
ประเภทเงินงบประมาณ (อ่าน 7538) 05 ต.ค. 63
โครงการหลักของกลุ่มสาระ (อ่าน 7438) 05 ต.ค. 63
กลยุทธ์โรงเรียนอุดมดรุณี สพม38 สพฐ (อ่าน 7321) 05 ต.ค. 63
แบบฟอร์มการเขียนโครงการ-ปีงบประมาณ2564 (อ่าน 15265) 05 ต.ค. 63
เอกสาร ปพ.5 อัพเดท (อ่าน 7707) 15 ก.ค. 63
Deep By MOE แพลตฟอร์ม ด้านการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ (อ่าน 7749) 27 มิ.ย. 63
การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education สำหรับครูผู้ส (อ่าน 7390) 27 มิ.ย. 63
การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับการเยี่ยมบ้านนักเรียน ในปีการศึกษา 2563 (อ่าน 13068) 19 มิ.ย. 63
ดาวน์โหลด สื่อ DLTV การศึกษาทางไกลที่นี่ (อ่าน 7784) 10 พ.ค. 63
ตารางสอนออกอากาศ DLTV ม.ต้น (อ่าน 9547) 09 พ.ค. 63
บริการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครูและนักเรียน (อ่าน 11787) 02 พ.ค. 63
ผลการทดสอบ O-net ม.3 2562 เปรียบเทียบระดับประเทศ (อ่าน 7509) 26 มี.ค. 63
ผลการทดสอบ O-net ม.3 ปี 2562 (อ่าน 7529) 26 มี.ค. 63
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 35714) 09 มี.ค. 63
ปก-รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR-Teacher) (อ่าน 19169) 09 มี.ค. 63