เอกสารประชาสัมพันธ์สำหรับ ครูและบุคลากรโรงเรียน
เอกสาร ปพ.5 อัพเดท (อ่าน 238) 15 ก.ค. 63
Deep By MOE แพลตฟอร์ม ด้านการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ (อ่าน 413) 27 มิ.ย. 63
การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยใช้เครื่องมือ G Suite for Education สำหรับครูผู้ส (อ่าน 229) 27 มิ.ย. 63
การเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ สำหรับการเยี่ยมบ้านนักเรียน ในปีการศึกษา 2563 (อ่าน 1086) 19 มิ.ย. 63
ดาวน์โหลด สื่อ DLTV การศึกษาทางไกลที่นี่ (อ่าน 742) 10 พ.ค. 63
ตารางสอนออกอากาศ DLTV ม.ต้น (อ่าน 2489) 09 พ.ค. 63
รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 1521) 07 พ.ค. 63
ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom ของครูอุดมดรุณี (อ่าน 3552) 02 พ.ค. 63
บริการด้านการเรียนการสอนออนไลน์ สำหรับครูและนักเรียน (อ่าน 2086) 02 พ.ค. 63
ผลการทดสอบ O-net ม.3 2562 เปรียบเทียบระดับประเทศ (อ่าน 501) 26 มี.ค. 63
ผลการทดสอบ O-net ม.3 ปี 2562 (อ่าน 483) 26 มี.ค. 63
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ่าน 12704) 09 มี.ค. 63
ปก-รายงานผลการปฏิบัติงาน และผลการประเมินตนเองรายบุคคล (SAR-Teacher) (อ่าน 6081) 09 มี.ค. 63