มาตรการ Covid-19 โรงเรียนอุดมดรุณี
สถิติการรับวัคซีนป้องกัน Covid-19 ของครู และบุคลากรโรงเรียนอุดมดรุณี
สรุปสาระสำคัญ ประกาศจังหวัดสุโขทัย ฉบับที่ 47 (รีวิวสุโขทัย)
ที่มา : เพ็จ รีวิวสุโขทัย
สถิติการเข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
แผนเผชิญเหตุ (ใหม่) มาตรการป้องกัน ตามระดับการแพร่ระบาดโควิด-19 ของโรงเรียนอุดมดรุณี
ใบรับรองผ่านมาตรฐาน TSC สถานศึกษา สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค Covid-19 โรงเรียนอุดมดรุณี
คู่มือเฝ้าระวังติดตามและแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ในโรงรียนอุดมดรุณี
แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง ที่พานักเรียนมาเข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 วันพุธที่ 27 ต.ค. 2564 ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี
ข้อปฏิบัติสำหรับนักเรียนในการเข้ารับวัคซีน Pfizer เข็มที่ 2 วันพุธที่ 27 ต.ค. 2564 ณ หอประชุมนพมาศ โรงเรียนอุดมดรุณี
กำหนดเวลาเข้ารับวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี เข็มที่ 2