กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางขวัญใจ สังข์จันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาววีณา พิพัฒน์จาตุรนต์
ครู คศ.3

นางจิราภรณ์ จิโน
ครู คศ.3

นายณฐกร สุขเกษม
ครู คศ.2

นางนิภาพรณ์ แคนหนอง
ครู คศ.3

นางพัชรินทร์ โพธิ์เรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นายนิรุตติ์ หมื่นสิน
ครู คศ.2

นายกมล ทับเพ็ชร
ครู คศ.3

นางชลิดา เหล็กสิงห์
ครู คศ.2

นางสาวสุชาดา รังษีสุทธิพร
ครู คศ.3

นางสาวกรรณิการ์ วงศ์กลม
ครู คศ.2

นายวิษณุรักษ์ หิรัญศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นางอัจฉรา ชำนาญจิตร
ครู คศ.2

นางสาวปวีณา คงสี
ครู คศ.1

นางจรุงจิต จรวุฒิพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวจิรภา ภูทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวโสภิตชา ทะขัติ
ครู คศ.1

นางสาวทัศนี ชำนาญจุ้ย
ครูอัตราพิเศษ