กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางขวัญใจ สังข์จันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวรรณพร วิทธวัช
ครู คศ.3

นายนพเก้า รัตนาวิบูลย์
ครู คศ.3

นางสาววีณา พิพัฒน์จาตุรนต์
ครู คศ.3

นางจิราภรณ์ จิโน
ครู คศ.3

นายณฐกร สุขเกษม
ครู คศ.3

นางนิภาพรณ์ แคนหนอง
ครู คศ.3

นางพัชรินทร์ โพธิ์เรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นายนิรุตติ์ หมื่นสิน
ครู คศ.2

นายกมล ทับเพ็ชร
ครู คศ.3

นางชลิดา เหล็กสิงห์
ครู คศ.2

นางสาวสุชาดา รังษีสุทธิพร
ครู คศ.3

นางสาวกรรณิการ์ วงศ์กลม
ครู คศ.2

นายวิษณุรักษ์ หิรัญศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นางอัจฉรา ชำนาญจิตร
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา คงสี
ครู คศ.1

นางจรุงจิต จรวุฒิพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวจิรภา ภูทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวโสภิตชา ทะขัติ
ครู คศ.1

นางสาวทัศนี ชำนาญจุ้ย
ครูอัตราพิเศษ