นักศึกษาฝึกประสบการณ์ปี 2563

นายปฏิพล หาญยุทธ
หัวหน้านิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายธีรพงศ์ คงปินัง
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายเมธา พุ่มอ่ำ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นายภูมัย เทพกรม
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวพรรษพร แสงเมือง
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวปัทมวรรณ เสืออบ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวจิราพร นามวงศ์
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวปรียา พ่วงพี
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวรัตติยา รัตนเวลุน
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวนภัสสร คำนาค
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวอรปรียา มณีธร
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวกฤติมา แสนโท
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวเรือนขวัญ ภู่เจริญ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวภัทรานิษฐ์ สุวรรณวงศ์
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวศิริลักษณ์ เรืองศิริ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวขนิษฐา บุญคำ
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวชมพูนุช น้อยกลิ่น
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวจุรีพร เฉลยมณี
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวปรารถนา เขียวแก้ว
นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู