พนักงานอาคารสถานที่

นางสมศรี พรมชาติ
พนักงานอาคารสถานที่

นางยุพิน อัคคนนท์

นายเดือนปฐมพงษ์ เด็ดขาด

นายวันนา นายวันนา

นายละมูล เด็ดขาด

นางออด แช่มชื่น

นางนิยม เจือจาน