คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ชุติกาญจน์ เล็กสถาน
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : 5/5
เบอร์โทร : 0864478028
อีเมล์ : 24920@ud.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : ปภาวรินทร์ ผู้ค้าขาย
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : 5/5
เบอร์โทร : 0987499479
อีเมล์ : 25076@ud.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : เมธาพร ทองอารักษ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : 5/5
เบอร์โทร : 0802687317
อีเมล์ : 24977@ud.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : บัณฑิตา หมูขำ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ระดับชั้น : 5/3
เบอร์โทร : 0873085703
อีเมล์ : 24895@ud.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : วิศวะ สนทิม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน ม.ต้น
ระดับชั้น : 3/10
เบอร์โทร : 093564590
อีเมล์ : yotanakrus@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : ณัฐณิชา อยู่เย็น
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน ม.ต้น
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ศิริวรรณ เครือกลัด
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน ม.ปลาย
ระดับชั้น : 5/3
เบอร์โทร : 0854060078
อีเมล์ : 24984@ud.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : วรรณกาญจน์ ค้อมทอง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน ม.ปลาย
ระดับชั้น : 5/8
เบอร์โทร : 0638924547
อีเมล์ : 24905@ud.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : ชมพูนุท สีนวน
ตำแหน่ง : สวัสดิการ
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : อรปรียา แก้วทุ้ง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยสวัสดิการ
ระดับชั้น : 5/3
เบอร์โทร : 0839540179
อีเมล์ : 24912@ud.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : จุฑารัตน์ กลิ่มเพชร์
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : 5/5
เบอร์โทร : 0992715963
อีเมล์ : 25030@ud.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : พลอยชมพู อ่อนมาดี
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเหรัญญิก
ระดับชั้น : 5/4
เบอร์โทร : 0644073318
อีเมล์ : 26089@ud.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : จีรนันท์ มั่นนุช
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ระดับชั้น : 5/3
เบอร์โทร : 0922763518
อีเมล์ : 24957@ud.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : ธิตินัดดา อินต๊ะเสาร์
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยปฏิคม
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : เนตรนภา โพธิวิพุฒ
ตำแหน่ง : หัวหน้าประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : 5/3
เบอร์โทร : 0943307530
อีเมล์ : 24966@ud.ac.th
ชื่อ-นามสกุล : กมลลักษณ์ ป้อมแสง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น :
ชื่อ-นามสกุล : ไอรินลดา พลงาม
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์ ม.ปลาย
ระดับชั้น : 5/5
เบอร์โทร : 0629217258
อีเมล์ : 24914@ud.ac.th