วิสัยทัศน์ / คำขวัญ / คติ
วิสัยทัศน์

    นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี เป็นผู้นำทางปัญญา ในสังคมแห่งการเรียนรู้ มีจิตสาธารณะ และมีคุณลักษณะความเป็นไทย


    The students of Udomdarunee School will be intellectual leaders, dedicated to learning and community, and exemplifying genuine Thai character.
คำขวัญ

เรียนเยี่ยม     ประพฤติดี      กรีฬายอด

คติ

วิสาสา ปรมาญาติความคุ้นเคย    เป็นญาติอย่างยิ่ง