วิสัยทัศน์ / คำขวัญ / คติ
วิสัยทัศน์

ภายในปี  2566  ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้  มีสมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21   


คำขวัญ

เรียนเยี่ยม     ประพฤติดี      กีฬายอด

คติ

วิสาสา ปรมาญาติความคุ้นเคย    เป็นญาติอย่างยิ่ง