ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 / สัตตบุษย์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 3,000,000.00 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ลำดับที่ 1
แบบ 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2520
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 4 ตารางเมตร
ห้องเรียน 7 ห้อง
ห้องพิเศษ 10 ห้อง
ห้องว่าง 0 ห้อง
ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง
ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2019-10-24 10:23:23
ข้อมูล : ครูไพรวรรณ์ พุ่มพวง (งานโสตฯ/งานข้อมูลและสารสนเทศ)
 ครูพัชรี กิ่งก้าน (งานพัสดุ)