ทีมพัฒนาเว็บ

ไพรวรรณ์ พุ่มพวง
หัวหน้างานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา/หัวหน้างานพัฒนาและใช้สื่อเพื่อการศึกษา
อีเมล์ : Paiwan@ud.ac.th

นายธนาทร สุรวัฒนพงศ์
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาและใช้สื่อเพื่อการศึกษา