ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังอาคารสถานที่ รร.อุดมดรุณี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1 / สัตตบุษย์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : 3,000,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2 / พุทธรักษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 4,498,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 / ปาริชาติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2514
งบประมาณ : 2,475,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4 / ราชพฤกษ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 12,500,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 5 / อุดมวิทย์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ : 13,860,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพยาบาลมหาแถลง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 300,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพลานามัย
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2519
งบประมาณ : 900,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารการงานอาชีพ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 1,560,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารศิลปะ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 3,192,880.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : หอประชุมนพมาศ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 6,000,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารประชาสัมพันธ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 650,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพระพุทโธดมมงคล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 400,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ศาลา 80 ปี อุดมดรุณี
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2541
งบประมาณ : 300,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารปัญญาพัฒน์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 1,002,350.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ / โดม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2556
งบประมาณ : 3,650,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงอาหาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2550
งบประมาณ : 583,460.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ : 70,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2516
งบประมาณ : 70,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : 107,500.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 121,344.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2524
งบประมาณ : 147,456.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 400,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู 7
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2526
งบประมาณ : 218,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง (4)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 180,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง (2)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 40,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง (3)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 90,000.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง (4)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2536
งบประมาณ : 175,207.00 บาท
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ป้ายโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : รายงานสิ่งก่อสร้างในโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..