กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางชนิตา มากเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางเบญจนีย์ สิทธิเรือง
ครู คศ.3

นายนริศ ขำมั่น
ครู คศ.3

นายศุภสิทธิ์ ยงค์เจาะ
ครู คศ.3

นายกฤษณะ ปัญญาเลิศ
ครู คศ.3

นายพงศ์พิณิช แก้วหนู
ครูผู้ช่วย