กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุดารัตน์ มีแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายสุพจน์ ถึงอำพร
ครู คศ.3

นางศิริวัลย์ มะโต
ครู คศ.3

นางพัทธนันท์ ชูเจริญ
ครูผู้ช่วย