กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสุดารัตน์ มีแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายสุพจน์ ถึงอำพร
ครู คศ.3

นางพัทธนันท์ ชูเจริญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุธิดา ทับจาก
ครู คศ.2