กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสุดารัตน์ มีแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายฐมทัศน์ เข็มพล
ครู คศ.3

นายสุพจน์ ถึงอำพร
ครู คศ.3

นางศิริวัลย์ มะโต
ครู คศ.3

นางสาววันวีร์ กลันทปุระ
ครู คศ.2

นางเกตุสุริยงค์ คงเจริญ
ครู คศ.3

นายไพรวรรณ์ พุ่มพวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางพัทธนันท์ ชูเจริญ
ครูผู้ช่วย

นายธนกฤต แก้วเขียว
ครูอัตราพิเศษ