กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปิยาภรณ์ รอดประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางช่อทิพย์ รอดโสภณวิชญ์
ครู คศ.3

นางคุณารักษ์ แสนสุด
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนา เรืองทุ่ง
ครู คศ.2

นางกมลวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.1

นางแสงเดือน แจ่มทุ่ง
ครู คศ.2

นางสาวพัทธมน คำพันธ์
ครู คศ.1

นางเบญจวรรณ จอมศรี
ครู คศ.2

นางสาวน้ำทิพย์ บำเหน็จ
ครู คศ.2

นางนาตยา มียศ
ครู คศ.3

นางสาวมีนณา ธนันไชย
ครู คศ.1

นางสาวกัลยา จงเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวชไมพร เกิดช้ำ
ครูอัตราพิเศษ