กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปิยาภรณ์ รอดประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางคุณารักษ์ แสนสุด
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนา เรืองทุ่ง
ครู คศ.2

นางกมลวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.1

นางแสงเดือน แจ่มทุ่ง
ครู คศ.2

นางสาวพัทธมน คำพันธ์
ครู คศ.1

นางเบญจวรรณ จอมศรี
ครู คศ.2

นางสาวน้ำทิพย์ บำเหน็จ
ครู คศ.2

นางสาวมีนณา ธนันไชย
ครู คศ.1

นางสาวกัลยา จงเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวพิชยา แป้นเงิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวอุษา
ครูอัตราจ้าง

นางสาวสายฝน
ครูอัตราจ้าง

นางสาว
ครูผู้ช่วย