กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางปิยาภรณ์ รอดประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางคุณารักษ์ แสนสุด
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนา เรืองทุ่ง
ครู คศ.2

นางกมลวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.1

นางแสงเดือน แจ่มทุ่ง
ครู คศ.2

นางสาวพัทธมน คำพันธ์
ครู คศ.1

นางเบญจวรรณ จอมศรี
ครู คศ.2

นางสาวน้ำทิพย์ บำเหน็จ
ครู คศ.2

นางสาวกัลยา จงเจริญ
ครู คศ.1

นางสาวพิชยา แป้นเงิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤติยา เลื่อนชิด
ครูผู้ช่วย