กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางปิยาภรณ์ รอดประเสริฐ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางคุณารักษ์ แสนสุด
ครู คศ.3

นางสาวกาญจนา เรืองทุ่ง
ครู คศ.2

นางกมลวรรณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ครู คศ.1

นางแสงเดือน แจ่มทุ่ง
ครู คศ.2

นางสาวพัทธมน คำพันธ์
ครู คศ.1

นางเบญจวรรณ จอมศรี
ครู คศ.2

นางสาวน้ำทิพย์ บำเหน็จ
ครู คศ.2

นางสาวมีนณา ธนันไชย
ครู คศ.1

นางสาวกัลยา จงเจริญ
ครู คศ.1