แนะแนว พยาบาล บรรณารักษ์

นางสาวรสรินทร์ ลำไย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวพรทิพา สรวงศ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางจันทนา กองเกียรติเจริญ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวบุษกร หมอนทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวจริยา ขันแก้ว
ครูผู้ช่วย (บรรณารักษ์)

นางเบญจวรรณ ชูเตชะ
ครู คศ.2