คณะผู้บริหาร

นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประวิท วิริยะพงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ดร.ปราณี จันทราราชัย
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา