บุคลากรเกษียณอายุราชการ 2564

โรงเรียนอุดมดรุณี

นายเรืองวิทย์ ปรากฎวงษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายประวิทย์ วิริยะพงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายฐมทัศน์ เข็มพล
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนริศ ขำมั่น
ครูชำนาญการพิเศษ

นายนศุภสิทธิ์ ยงค์เจาะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางศิริวัลย์ มะโต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางมอญจันทร์ ไทยกล้า
ครูชำนาญการพิเศษ