พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ ปี 2561-2563

1. พัฒนานักเรียนให้เป็นผู้นำทางปัญญา มีสมรรถนะในการเรียนรู้ตามหลักสูตร และมีคุณภาพ
ระดับมาตรฐานสากล
2. พัฒนาและปลูกฝังให้นักเรียนเห็นคุณค่าของการมีจิตสาธารณะ และมีคุณลักษณะความเป็นไทย
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีสมรรถนะตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
4. พัฒนาการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

 

เป้าประสงค์ ปี 2561-2563
1. นักเรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก (World Citizen) โดยมีลักษณะความเป็นเลิศทางวิชาการ     สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
2. นักเรียนมีสมรรถนะในการเรียนรู้ ด้านการสื่อสาร การคิด แก้ปัญหา ทักษะชีวิต และการใช้เทคโนโลยี
3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา   ของเศรษฐกิจพอเพียง
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
5. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ประสบการณ์ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
6. โรงเรียนมีสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ    เพื่อนำไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
7. โรงเรียนนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
8. โรงเรียนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษากับสถาบันการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
9. โรงเรียนบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA