พันธกิจ / เป้าประสงค์
พันธกิจ
1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ที่พร้อมด้วยสมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21
2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมต่อศักยภาพของผู้เรียน ตามมาตรฐานการศึกษา
   และมาตรฐานสากล
3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
4. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพและสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา
   สู่มาตรฐานสากล 


เป้าประสงค์
1.. ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ สมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21
   มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
2. สถานศึกษามีหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามมาตรฐานการศึกษา              
    และมาตรฐานสากลตอบสนองต่อศักยภาพของผู้เรียนแห่งศตวรรษที่ 21              
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้นำทางวิชาการ มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา
4. สถานศึกษามีสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. สถานศึกษานำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ
6. สถานศึกษามีกระบวนการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศด้วยระบบคุณภาพ
7. สถานศึกษามีเครือข่ายร่วมพัฒนาในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานสากล