เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวชุติมา หรูนหีม
พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาววิภา พรมเปียง
เจ้าหน้าที่ GPA

นางสาวอรวรรณ ขวัญเมือง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวศรินทรา บุญเฉิด
เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวพลอยรุ้ง รัตนรมย์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (PR)

นายธนาทร สุรวัฒนพงศ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

นายกิตติภูมิ พรมมี
เจ้าหน้าที่ UD Channel

นายศตวรรษ บุญชูช่วย
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

นางสาวเบญจวรรณ บัวนุ่ม
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

นายเอกภาค ธัญกุลวรการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นายจาตุรนต์ หนุนนาค
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ E.P.

นางสาวพรรนิภา ผาจ้ำ
เจ้าหน้าที่งานแผนและสารสนเทศ

นางสาวพรภินันท์ จันทร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกมลวรรณ ทับใจ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวสุดใจ เขียวเมือง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวอรวรรณ จิตรค้ำคูณ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายจาตุรนต์ พลมาตย์