เจ้าหน้าที่สำนักงาน

นางสาวชุติมา หรูนหีม
พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์

นางสาววิภา พรมเปียง
เจ้าหน้าที่ GPA

นางสาวอรวรรณ ขวัญเมือง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการนักเรียน

นางสาวศรินทรา บุญเฉิด
เจ้าหน้าที่งานพัสดุและสินทรัพย์

นางสาวพลอยรุ้ง รัตนรมย์
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (PR)

นายธนาทร สุรวัฒนพงศ์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

นายศตวรรษ บุญชูช่วย
เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา

นายเอกภาค ธัญกุลวรการ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ

นายจาตุรนต์ หนุนนาค
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ E.P.

นางสาวพรรนิภา ผาจ้ำ
เจ้าหน้าที่งานแผนและสารสนเทศ

นางสาวพรภินันท์ จันทร
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวกมลวรรณ ทับใจ
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาวสุดใจ เขียวเมือง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นายรัฐภูมิ พลมาตย์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ S.M.

นายวชิรกานต์ จันขัน
เจ้าหน้าที่ UD Channel
เบอร์โทร : 0648933801
อีเมล์ : picaszo@ud.ac.th