กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกมล ทับเพ็ชร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาววีณา พิพัฒน์จาตุรนต์
ครู คศ.3

นางขวัญใจ สังข์จันทร์
ครู คศ.3

นางจิราภรณ์ จิโน
ครู คศ.3

นางสาววันวีร์ กลันทปุระ
ครู คศ.3

นางพัชรินทร์ โพธิ์เรือง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/9

นายณฐกร สุขเกษม
ครู คศ.2

นางนิภาพรณ์ แคนหนอง
ครู คศ.3

นางชลิดา เหล็กสิงห์
ครู คศ.2

นางอัจฉรา ชำนาญจิตร
ครู คศ.2

นายวิษณุรักษ์ หิรัญศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นายนิรุตติ์ หมื่นสิน
ครู คศ.2

นางเกตุสุริยงค์ คงเจริญ
ครู คศ.3

นางสาวสุชาดา รังษีสุทธิพร
ครู คศ.3

นายไพรวรรณ์ พุ่มพวง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวกรรณิการ์ วงศ์กลม
ครู คศ.2

นางสาวปวีณา คงสี
ครู คศ.1

นางจรุงจิต จรวุฒิพันธ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวโสภิตชา ทะขัติ
ครู คศ.1

นางสาวจิรภา ภูทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายธนกฤต แก้วเขียว
ครูอัตราพิเศษ

นางสาวทัศนี ชำนาญจุ้ย
ครูอัตราพิเศษ

นายสิทธิพงศ์ ยะโพ
ครูผู้ช่วย

นายอารักษ์ ประพรม
ครูผู้ช่วย

นางสาวจรัสทิพณรัตน์ พิสิฐเลิศ
ครูผู้ช่วย

นางสาวพัชรินทร์ บัวสิน
ครูผู้ช่วย