กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายวิชัย สายคำอิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางลดาวัลย์ นาคอ่อง
ครู คศ.3

นางนงลักษณ์ ช้างเผือก
ครู คศ.3

นายวรวิช นพนรินทร์
ครู คศ.3

นางทศพร พัฒนเจริญ
ครู คศ.3

นางอรสา ศรีนารา
ครู คศ.3

นางกัญชลิกา มายเบิร์ก
ครู คศ.3

นางสิริภา ภุมรา
ครู คศ.3

นางพัชรี กิ่งก้าน
ครู คศ.3

นางอาทิตยา ติวุตานนท์
ครู คศ.3

นางขวัญใจ สุวรรณโรจน์
ครู คศ.3

นางสาวนวลละออ ศรีตระกูล
ครู คศ.2

นางสาวนัฐธาสินี เบญจกุล
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ญสิริ น้อยสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางสาวสุภาวดี โตจริง
ครู คศ.2

นางสาวมรรยุตา วงษ์พูล
ครู คศ.2

นางสาววรัญชญา เสือแฟง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวปวีณา สาธา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางวิภา ปรางทอง
ครู คศ.2

นางสาวเมทินี ใจซื่อ
ครู คศ.1

นางสาวสุมนวรรณ จรวุฒิพันธ์
ครู คศ.1