กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายวิชัย สายคำอิน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางลดาวัลย์ นาคอ่อง
ครู คศ.3

นางสาวนงลักษณ์ ช้างเผือก
ครู คศ.3

นายวรวิช นพนรินทร์
ครู คศ.3

นางทศพร พัฒนเจริญ
ครู คศ.3

นางอรสา ศรีนารา
ครู คศ.3

นางกัญชลิกา มายเบิร์ก
ครู คศ.3

นางพัชรี กิ่งก้าน
ครู คศ.3

นางวิภา ปรางทอง
ครู คศ.3

นางสิริภา ภุมรา
ครู คศ.2

นางอาทิตยา ติวุตานนท์
ครู คศ.2

นางสาวเมทินี ใจซื่อ
ครู คศ.2

นางสาวนัฐธาสินี เบญจกุล
ครู คศ.2

นางสาวเพ็ญสิริ น้อยสวัสดิ์
ครู คศ.2

นางสาวสุภาวดี โตจริง
ครู คศ.2

นางขวัญใจ สุวรรณโรจน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8
เบอร์โทร : 0857255212
อีเมล์ : kskwanjai@gmail.com

นางสาวนวลลออ ศรีตระกูล
ครู คศ.2

นางสาววรัญชญา เสือแฟง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวมรรยุตา วงษ์พูล
ครู คศ.1

นางสาวปวีณา สาธา
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวสุมนวรรณ จรวุฒิพันธ์
ครู คศ.1