โครงการในสถานศึกษา
ชื่อโครงการหลักกลุ่มบริหารวิชาการ
ชื่อโครงการหลักกลุ่มบริหารวิชาการ
โครงการหลักของกลุ่มสาระ
1. โครงการเข้าค่ายของกลุ่มสาระฯ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้
4. โครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
5. โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ 
โครงการหลักของห้องเรียนพิเศษ S.M. / SMTE.
1. งานหลักสูตรและการเรียนการสอน
2. งานการบริหารบุคลากร
3. งานพัฒนา/ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนการสอน
4. งานธุรการและสำนักงานห้องเรียนพิเศษ
5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
6. โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ
7. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยการจัดค่าย
8. โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้
9. โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนแบบ STME/ Active Learning
10. โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์นวัตกรรมและ AI
โครงการหลักของห้องเรียนพิเศษ EP / EMP.
1. โครงการการบริหารงานบุคลากร
2. โครงการงานธุรการและสำนักงานห้องเรียนพิเศษ
3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนด้วยการจัดค่าย
4. โครงการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ
5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์
6. โครงการงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
7. โครงการพัฒนา/ ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเรียนการสอน
8. โครงการพัฒนาสื่อและแหล่งเรียนรู้