กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางละเอียด นิตยชาติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมานะ พรมมิ
ครู คศ.3

นางสาวธมลพรรณ คันธนู
ครู คศ.1

นายธนากร ชมพูเครือ
ครูผู้ช่วย

นายอรรถพล เหลาลา
ครูอัตราพิเศษ