กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวธมลพรรณ คันธนู
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธนากร ชมภูเครือ
ครู คศ.1

นายณัฐวุฒิ ชัยสุข
ครูผู้ช่วย

นายอรรถพล เหลาลา
ครูอัตราพิเศษ

นายสมพร อู่ประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง

นางสาวนิภา​ คำวัน
ครูผู้ช่วย