กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมานะ พรมมิ
ครู คศ.3

นางสาวธมลพรรณ คันธนู
ครู คศ.1

นายธนากร ชมภูเครือ
ครูผู้ช่วย

นายอรรถพล เหลาลา
ครูอัตราพิเศษ