ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 มิ.ย. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนอุดมดรุณี