ประวัติโรงเรียน
เกี่ยวกับโรงเรียนอุดมดรุณี
ข้อมูลโรงเรียนอุดมดรุณี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
ชื่อภาษาไทย  โรงเรียนอุดมดรุณี
ชื่อภาษาอังกฤษ UDOMDARUNEE SCHOOL
ที่อยู่  โรงเรียนอุดมดรุณี  เลขที่ 351 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
วันก่อตั้ง  20 กุมภาพันธ์ 2461
เว็บไซต์ www.ud.ac.th
ละติจูด  17.0147929  ลองติจูด 99.820863
อีเมลล์โรงเรียน   ud_school@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์  055-611271
เบอร์แฟกซ์  055-612900
รหัสโรงเรียน  64012011
รหัสเขต 8 หลัก คือ 00101738
รหัสกระทรวง 10 หลัก / Emis  คือ  1064620360
รหัส 6 หลัก /B-Obec คือ   620360
รหัส Onet  1064012011
สังกัด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย
สังกัด สามัญ (เดิม)      
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตเทศบาลเมือง      
เขตตรวจราชการ 17
ความสำคัญ
เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีช
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการส่งเสริมและป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการ To be number one
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โครงการ EP (English Program)
โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School
เขตบริการของโรงเรียน
ตำบลธานี อ,เมือง จ.สุโขทัย
ตำบลบ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
ตำบลปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
ตำบลยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย
ตำบลบ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย
หมู่ 3  ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

ที่ดินของโรงเรียน
ที่ดินประเภท ได้รับบริจาคหรือให้ใช้
แปลงที่่ 1 เนื้อที่ 18-1-0 ไร่  กรรมสิทธ์ถือครอง ที่ราชพัสดุ
แปลงที่ 2 เนื้อที่ 0-1-0 ไร่  กรรมสิทธ์ถือครอง ที่ราชพัสดุ
แปลงที่ 3 เนื้่อที่ 1-0-0 ไร่ กรรมสิทธ์ถือครอง ที่ราชพัสดุ

ห้องปฎิบัติการ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา  2 ห้อง
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง
ห้องสืบค้น ICT 90 ปี 1 ห้อง
ห้องวิทยาศาสตร์ 10 ห้อง

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวนทั้งหมด 291  เครื่อง
แบ่งเป็น ได้รับจากเงินงบประมาณ 94 เครื่อง  รับการบริจาคเอกชน 94 เครื่อง
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 91 เครื่อง/ ใช้เพื่อการเรียนการสอน 200 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)  จำนวนทั้งหมด 41 เครื่อง 
แบ่งเป็น ได้รับจากเงินงบประมาณ 41 เครือง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน 11 เครื่อง/ ใช้เพื่อการเรียนการสอน 30 เครื่อง 
 
 
ระบบเครือข่ายสัญญาอินเทอร์เน็ต
โครงการ Uni-net  100-500 Mb
วงจรเช่า Leased Line  3BB   จำนวน 50 Mb 
วงจรเช่า Leased Line  CAT   จำนวน 100 Mb 

ระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้า  ขนาดม้อแปลง 500 (KVA)  มิเตอร์ไฟฟ้า 100 (AMP)  ประเภท 3 เฟส
 


ข้อมูลโดย : ครูไพรวรรณ์ พุ่มพวง (งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา/งานพัฒนาและใช้สื่อเพื่อการศึกษา)

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.24 KB