ประวัติโรงเรียน
เกี่ยวกับโรงเรียนอุดมดรุณี
ข้อมูลโรงเรียนอุดมดรุณี  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
ชื่อภาษาไทย  โรงเรียนอุดมดรุณี
ชื่อภาษาอังกฤษ UDOMDARUNEE SCHOOL
ที่อยู่  โรงเรียนอุดมดรุณี  เลขที่ 351 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64000
วันก่อตั้ง  20 กุมภาพันธ์ 2461
เว็บไซต์ www.ud.ac.th
ละติจูด  17.0147929  ลองติจูด 99.820863
อีเมลล์โรงเรียน   ud_school@yahoo.com
เบอร์โทรศัพท์  055-611271
เบอร์แฟกซ์  055-612900
รหัสโรงเรียน  64012011
รหัสเขต 8 หลัก คือ 00101738
รหัสกระทรวง 10 หลัก / Emis  คือ  1064620360
รหัส 6 หลัก /B-Obec คือ   620360
รหัส Onet  1064012011
สังกัด
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38
สังกัด สามัญ (เดิม)      
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เขตเทศบาลเมือง      
เขตตรวจราชการ 17
ความสำคัญ
เป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพีช
โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง
โรงเรียนที่ได้รับการประเมินระบบการประกันคุณภาพภายนอกจาก สมศ. รอบที่ 3 ผลการประเมิน ผ่าน
โครงการส่งเสริมและป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหาเอดส์
โครงการโรงเรียนสีขาว
โครงการ To be number one
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
โครงการ EP (English Program)
โรงเรียนมาตรฐานสากล World-Class Standard School
เขตบริการของโรงเรียน
ตำบลธานี อ,เมือง จ.สุโขทัย
ตำบลบ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย
ตำบลปากแคว อ.เมือง จ.สุโขทัย
ตำบลยางซ้าย อ.เมือง จ.สุโขทัย
ตำบลบ้านหลุม อ.เมือง จ.สุโขทัย
หมู่ 3  ต.บ้านป้อม อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

ที่ดินของโรงเรียน
ที่ดินประเภท ได้รับบริจาคหรือให้ใช้
แปลงที่่ 1 เนื้อที่ 18-1-0 ไร่  กรรมสิทธ์ถือครอง ที่ราชพัสดุ
แปลงที่ 2 เนื้อที่ 0-1-0 ไร่  กรรมสิทธ์ถือครอง ที่ราชพัสดุ
แปลงที่ 3 เนื้่อที่ 1-0-0 ไร่ กรรมสิทธ์ถือครอง ที่ราชพัสดุ

ห้องปฎิบัติการ
ห้องปฏิบัติการทางภาษา  2 ห้อง
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 3 ห้อง
ห้องสืบค้น ICT 90 ปี 1 ห้อง
ห้องวิทยาศาสตร์ 10 ห้อง

จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวนทั้งหมด 291  เครื่อง
แบ่งเป็น ได้รับจากเงินงบประมาณ 94 เครื่อง  รับการบริจาคเอกชน 94 เครื่อง
ใช้เพื่อการบริหารจัดการ 91 เครื่อง/ ใช้เพื่อการเรียนการสอน 200 เครื่อง
เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook)  จำนวนทั้งหมด 41 เครื่อง 
แบ่งเป็น ได้รับจากเงินงบประมาณ 41 เครือง
ใช้เพื่อการเรียนการสอน 11 เครื่อง/ ใช้เพื่อการเรียนการสอน 30 เครื่อง 
 
 
ระบบเครือข่ายสัญญาอินเทอร์เน็ต
โครงการ Uni-net  100-500 Mb
วงจรเช่า Leased Line  3BB   จำนวน 50 Mb 
วงจรเช่า Leased Line  CAT   จำนวน 100 Mb 

ระบบไฟฟ้า
การไฟฟ้า  ขนาดม้อแปลง 500 (KVA)  มิเตอร์ไฟฟ้า 100 (AMP)  ประเภท 3 เฟส
 


ข้อมูลโดย : ครูไพรวรรณ์ พุ่มพวง (งานโสตฯ/งานข้อมูลและสารสนเทศ)

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 17.24 KB