กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายอนุรัตน์ ขำจันทร์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางมอญจันทร์ ไทยกล้า
ครู คศ.3

นางนุชลี สุนันทวนิช
ครู คศ.3

นางกรรรณิกา อุดมกีรติกูล
ครู คศ.3

นางกาญจนาภรณ์ แจ้งแก้ว
ครู คศ.3

นางอัจฉราภรณ์ พันธุ์อุดม
ครู คศ.3

นางสุทธาทิพย์ พีราวัชร
ครู คศ.2

นายปิยพล อินทร์สุวรรณ์
ครู คศ.2

นายเดโช ปานอยู่
ครู คศ.2

นายวันรุ่ง มากเตี้ยม
ครู คศ.1

นายกฤษฎา คล้ายโพธิ์ศรี
ครู คศ.1

นางสาวทรรศนีย์ วงศ์คำ
ครู คศ.1

นางสาวลลิตา อาจรอด
ครู คศ.1

นางสาวศิรินันท์ อ้นบางเขน
ครูอัตราพิเศษ

นายโรจนัสถ์ อรุณวิง
ครู คศ.3