กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางกนกอร อรุณวิง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสมศรี เจริญศิริ
ครู คศ.3

นางศุภมาศตรา มณีนิล
ครู คศ.3

นางสาวมธุรส คงฟัก
ครู คศ.2

นางณพัฐอร แก้วกล้า
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งนภา ตาดเงิน
ครู คศ.1

นางจุฑามาศ อนุกูลวรรธกะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวภาวินีย์ เศรษฐีพ่อค้า
ครู คศ.2

นายนพพร ถานะ
ครูผู้ช่วย

นายอวิรุทธ์ วังแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายวุฒิชัย ใจเฉลา
ครูผู้ช่วย

นางสาวเรวดี ลายพาก
ครูอัตราพิเศษ

นายวัฒนา เม้าทุ่ง
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุมิตรา แก้วเนย
ครูผู้ช่วย