กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายเกรียงไกร เตชา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสมศรี เจริญศิริ
ครู คศ.3

นางศุภมาศตรา มณีนิล
ครู คศ.3

นางกนกอร อรุณวิง
ครู คศ.3

นางสาวมธุรส คงฟัก
ครู คศ.2

นางณพัฐอร แก้วกล้า
ครู คศ.1

นางสาวรุ่งนภา ตาดเงิน
ครู คศ.1

นางจุฑามาศ อนุกูลวรรธกะ
ครูผู้ช่วย

นางสาวภาวินีย์ เศรษฐีพ่อค้า
ครู คศ.2

นายนพพร ถานะ
ครูผู้ช่วย

นายอวิรุทธ์ วังแก้ว
ครูผู้ช่วย

นายวุฒิชัย ใจเฉลา
ครูผู้ช่วย

นางสาวเรวดี ลายพาก
ครูอัตราพิเศษ

นายวัฒนา เม้าทุ่ง
ครูผู้ช่วย

นายอัครวัฒน์ จารุจรัสพงศ์
ครูอัตราจ้าง