ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3 / ปาริชาติ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2514
งบประมาณ : 2,475,000.00 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ลำดับที่ 3
แบบ 218,318 ค,318 ป,318ล./30,หรือ 318 ชื่ออื่นๆ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2514
งบประมาณ 2,475,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนห้องตามแปลน 18 ห้อง
พื้นที่ : ห้อง 4 ตารางเมตร
ห้องเรียน 9 ห้อง
ห้องพิเศษ 6 ห้อง
ห้องว่าง 0 ห้อง
ห้องปฏิบัติการ 3 ห้อง
ห้องอื่นๆ 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2019-10-24 10:23:35
ข้อมูล : ครูไพรวรรณ์ พุ่มพวง (งานโสตฯ/งานข้อมูลและสารสนเทศ)
 ครูพัชรี กิ่งก้าน (งานพัสดุ)