ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารพยาบาลมหาแถลง
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 300,000.00 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ลำดับที่ 6
แบบ อาคารอเนกประสงค์ (สร้างเอง)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2542
งบประมาณ 300,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
กว้าง 8 เมตร
ยาว 20 เมตร
ใช้เป็นห้องเรียน 0 ห้อง
สภาพปัจจุบัน พอใช้
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2019-10-24 10:23:52