ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง (2)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2521
งบประมาณ : 40,000.00 บาท
ไฟล์ดาวน์โหลด : -
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ลำดับที่ 2
แบบ ส้วมมาตรฐาน 6 ที่นั่ง /27
ปี พ.ศ.ที่สร้าง 2521
งบประมาณ 40,000.00 บาท
การได้มาของงบประมาณ งบประมาณต้นสังกัด
จำนวนที่ใช้การได้ 8 ที่
จำนวนที่ใช้การไม่ได้ 0 ที่
สภาพปัจจุบัน  
วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2019-10-24 10:25:34
ข้อมูล : ครูไพรวรรณ์ พุ่มพวง (งานโสตฯ/งานข้อมูลและสารสนเทศ)
 ครูพัชรี กิ่งก้าน (งานพัสดุ)