UD Channel เผยแพร่สื่อต่างๆ
VTR แนะนำโรงเรียนอุดมดรุณี ปีการศึกษา2564
สถิติการเข้ารับการฉีดวัคซีน นักเรียนโรงเรียนอุดมดรุณี
ภาพโดย : งานอนามัยโรงเรียน และงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
พิธีแสดงมุทิตาจิต เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการ โรงเรียนอุดมดรุณี ประจำปี 2564
ช่วงที่ 1
 
 
 
ช่วงที่ 2
 
ถ่ายทอดสดประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอุดมดรุณี ประจำปี 2564 (ม.ต้น)
ถ่ายทอดสดประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนอุดมดรุณี ประจำปี 2564 (ม.ปลาย)
แนวคิดในการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของโรงเรียนอุดมดรุณี
 
"แนวคิดในการอนุรักษ์พลังงาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติของโรงเรียนอุดมดรุณี"
โครงการห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนอุดมดรุณี จ.สุโขทัย
 

เพลง วันเกษียณ
โครงการเผยแพร่ความรู้เรื่องการประหยัดไฟฟ้าสู่ชุมชน ยุค New Normal