ข่าวประชาสัมพันธ์
โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย (อ่าน 3512) 25 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ (อ่าน 3256) 25 ธ.ค. 63
ประกาศ เลื่อนวันสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอวน. ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3258) 24 ธ.ค. 63
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) คู่มือ/คำสั่ง/มาตรการ /23 ธันวาคม 2563 (อ่าน 3311) 23 ธ.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ และยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 3161) 23 ธ.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกดรัมเมเยอร์ (อ่าน 3327) 09 ธ.ค. 63
ประกาศผลโครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ S.M. และ E.P. ครั้งที่ 8 (อ่าน 3708) 08 ธ.ค. 63
อัพเดทตารางเรียน-ตารางสอนใหม่​ ​เริ่มใช้​ 7​ ธันวาคม​ 2563 (อ่าน 3642) 06 ธ.ค. 63
การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์และยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 3245) 03 ธ.ค. 63
ตารางเรียนตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2563 (อ่าน 3856) 01 ธ.ค. 63
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET) ปี 2 (อ่าน 3437) 28 พ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาไทย) (อ่าน 3303) 27 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาไทย) และยาม (อ่าน 3253) 25 พ.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาไทย) และยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 3337) 11 พ.ย. 63
แจ้งกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ (อ่าน 3653) 11 พ.ย. 63
รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเป็นดรัมเมเยอร์ โรงเรียนอุดมดรุณี (อ่าน 3391) 05 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง (อ่าน 3242) 04 พ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียน มีสิทธิ์เข้าค่าย 2B-UD ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3955) 02 พ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นนักการภารโรง (อ่าน 3302) 28 ต.ค. 63
ขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรมนิทรรศการ โรงเรียนคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน และกิจกรรม (อ่าน 3257) 27 ต.ค. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนสมัครสอบเข้าค่าย 2BUD ครั้งที่8 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3734) 26 ต.ค. 63
ตารางสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1/2563 ม.1-6 (อ่าน 3664) 26 ต.ค. 63
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ สอนเสริมเติมฝัน สู่ค่าย สอวน. ปี 8 (อ่าน 3415) 18 ต.ค. 63
โครงการส่งเสริมศักยภาพนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ 2BUD ปี 2564 (อ่าน 3791) 14 ต.ค. 63
รายงานประจำปีของสถานศึกษา​ ปี​ 2562​ (SAR)​ (อ่าน 3579) 09 ต.ค. 63
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) (อ่าน 3641) 17 ก.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) (อ่าน 3426) 16 ก.ย. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) (อ่าน 3661) 03 ก.ย. 63
เอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปี พ.ศ2563 (อ่าน 3412) 02 ก.ย. 63
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 3684) 31 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ห้องโสตทัศนูปกรณ์ (อ่าน 3740) 15 ส.ค. 63
การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (อ่าน 3463) 11 ส.ค. 63
ตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2563 อัพเดท 24/07/2563 (อ่าน 3930) 24 ก.ค. 63
รายชื่อ อีเมลล์นักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4160) 01 ก.ค. 63
ตารางเวลาเรียน 1/2563 (อ่าน 4239) 30 มิ.ย. 63
ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID - 19 ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 3968) 30 มิ.ย. 63
แนวทางการเปิด-ปิดภาคเรียน และการสอนชดเชยปีการศึกษา 2563 สพฐ (อ่าน 4622) 25 มิ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนแบ่งกลุ่มเรียนภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 5058) 25 มิ.ย. 63
ประกาศโรงเรียนอุดมดรุณี เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง (วิชาเอกภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์) (อ่าน 3968) 24 มิ.ย. 63
ประกาศ เรื่องการเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3739) 24 มิ.ย. 63